Cennik ekspozycji plakatów na słupach ogłoszeniowych w Rzeszowie

Dla indywidualnych klientów

FORMAT WYMIAR [cm] CENA W CENTRUM [zł] CENA POZA CENTRUM [zł]
A4 21x29,7 9 4,50
A3 29,7x42 13,20 6,6
A2 42x59,4 15,70 8,70
A1 59,4x84,1 22,70 11,30
 
B4 25x35,3 9,80 4,90
B3 35,3x50 14,50 7,20
B2 50x70,6 18,80 9,40
B1 70,6x100 24,50 12,30
 
A0,B0 powyżej 100 37,80 18,90
FORMAT WYMIAR [cm] CENA W CENTRUM [zł] CENA POZA CENTRUM [zł]
1 SŁUP 210x340 240 120
1/2 SŁUPA 105x170 140 70
1/3 SŁUPA 70x133 95 50

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dotyczy 1 szt. plakatu, na okres 7 dni (tj. minimalny czas ekspozycji).

Wyklejanie plakatów rozpoczyna się w piątek.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dla agencji z rabatem 30%

FORMAT WYMIAR [cm] CENA W CENTRUM [zł] CENA POZA CENTRUM [zł]
A4 21x29,7 6,3 3,15
A3 29,7x42 9,24 4,62
A2 42x59,4 10,99 6,09
A1 59,4x84,1 15,89 7,91
 
B4 25x35,3 6,86 3,43
B3 35,3x50 10,15 5,04
B2 50x70,6 13,16 6,58
B1 70,6x100 17,15 8,61
 
A0,B0 powyżej 100 26,46 13,23
FORMAT WYMIAR [cm] CENA W CENTRUM [zł] CENA POZA CENTRUM [zł]
1 SŁUP 210x340 168 84
1/2 SŁUPA 105x170 98 49
1/3 SŁUPA 70x133 66,50 35

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dotyczy 1 szt. plakatu, na okres 7 dni (tj. minimalny czas ekspozycji).

Wyklejanie plakatów rozpoczyna się w piątek.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Regulamin

Regulamin umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta Rzeszowa

1. Plakatowanie może odbyć się tylko i wyłącznie po uprzednim wypełnieniu druku „Zlecenie”

2. Minimalny czas ekspozycji plakatów wynosi siedem dni, za krótszy czas Firma Thorn&Emm będzie doliczać 30% wartości zlecenia.

3. Zleceniodawca dostarczy do biura Thorn&Emm: ul. Cicha 4, 35-326 Rzeszów, plakaty wraz z rezerwą, najpóźniej na 4 dni przed terminem plakatowania. Jeśli opóźnienie w dostawie plakatów wynosi więcej niż 2 dni Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyklejenia plakatów w terminie, w którym przypada kolejne plakatowanie, tj. przesunięcie kampanii o tydzień, co pozostaje bez wpływu na wysokość opłat.

4. Zleceniodawca ma możliwość wyboru lokalizacji naszych słupów z wyłączeniem 10% całości zlecenia. Wyżej wymieniona ilość plakatów zostanie rozdysponowana na słupach przez Thorn&Emm.

5. Okres wyklejenia plakatów wynosi dwa dni (piątek, sobota). W przypadku wystąpienia przyczyn nie zależnych od Thorn&Emm np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr i deszcz) termin może ulec zmianie.

6. Firma Thorn&Emm gwarantuje nieodpłatną wymianę uszkodzonych plakatów w liczbie nie przekraczającej 10% ogólnej ich liczby. Powyżej 10% uszkodzonych plakatów, które zostaną wymienione na życzenie Zleceniodawcy pobrana będzie kwota od 10 zł. za 1 szt. wymienionego plakatu zależnie od formatu.

7. Wymiana uszkodzonych plakatów następuje w ciągu 48 godzin od momentu zauważenia lub zgłoszenia.

8. Thorn&Emm nie odpowiada za jakość wyklejonych plakatów, których gramatura w przypadku: - papieru offsetowego jest niższa niż 80 g/m2 oraz wyższa od 120 g/m2 - papieru kredowego jest niższa niż 115 g/m2 oraz wyższa od 150 g/m2

9. Thorn&Emm nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatu dostarczonego przez Zleceniodawcę, jeśli powstały na skutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farb lub innych wad w druku.

10. Plakaty pozostawione przez Zleceniodawcę, o ile nie zostaną odebrane w ciągu trzech dni po zakończeniu ekspozycji, przechodzą na własność Thorn&Emm.

11. Thorn&Emm nie ponosi odpowiedzialności za treść wyklejonych plakatów. Za treść i formę plakatu ponosi odpowiedzialność wyłącznie Zleceniodawca.

12. Thorn&Emm ma prawo odmowy wykonania usługi w przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia dobra osób trzecich w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.

13. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyznaczenia lokalizacji zastępczej dla plakatów w przypadku wykupienia całej powierzchni słupa na wyłączność przez innego klienta . Klient ma prawo w takiej sytuacji zrezygnować z ekspozycji, bez ponoszenia opłaty /określonej w par. 7 niniejszej umowy/ za dalszą ekspozycję, w lokalizacji, z której Klient zrezygnował.

14. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem jak za siedmiodniową ekspozycję oraz odszkodowanie za zniszczenie w wysokości 50 zł/plakat lub do wysokości roszczenia.

15. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy przez którąkolwiek ze stron, strona odstępująca zobowiązuje się do zapłaty drugiej stronie odstępnego naliczonego od ceny netto określonej w Umowie w następującej wysokości:
a) 15% jeżeli odstąpienie nastąpi po podpisaniu zawartej umowy, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia kampanii,
b) 100% w przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia kampanii.

16. Thorn&Emm zobowiązuje się do nieodpłatnego umieszczenia plakatów na stronie internetowej www.slupy-rzeszow.pl po ich dostarczeniu w formie elektronicznej. Czas zamieszczenia plakatów będzie taki sam jak czas ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.

17. Reklamacje dotyczące ekspozycji można składać tylko w trakcie jej trwania, po tym terminie nie będą one rozpatrywane.

18. Realizacja kampanii odbywać się będzie na zasadach określonych w ofercie reklamowej. Zleceniodawca zapoznał się z teścia oferty i akceptuje zawarte w niej reguły dotyczące kampanii przeprowadzanych na słupach i tablicach ogłoszeniowych.