Regulamin

Regulamin umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta Rzeszowa

 

1. Plakatowanie może odbyć się tylko i wyłącznie po uprzednim wypełnieniu druku „Zlecenie”.

2. Minimalny czas ekspozycji plakatów wynosi siedem dni, za krótszy czas firma Thorn&Emm będzie doliczać 30% wartości zlecenia.

3. Zleceniodawca dostarczy do biura Thorn&Emm: ul. Cicha 4, 35-326 Rzeszów, plakaty wraz z rezerwą, najpóźniej na 4 dni przed terminem plakatowania. Jeśli opóźnienie w dostawie plakatów wynosi więcej niż 2 dni Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyklejenia plakatów w terminie, w którym przypada kolejne plakatowanie, tj. przesunięcie kampanii o tydzień, co pozostaje bez wpływu na wysokość opłat.

4. Zleceniodawca ma możliwość wyboru lokalizacji naszych słupów z wyłączeniem 10% całości zlecenia. Wyżej wymieniona ilość plakatów zostanie rozdysponowana na słupach przez Thorn&Emm.

5. Okres wyklejenia plakatów wynosi dwa dni (piątek, sobota). W przypadku wystąpienia przyczyn nie zależnych od Thorn&Emm np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr i deszcz) termin może ulec zmianie.

6. Firma Thorn&Emm gwarantuje nieodpłatną wymianę uszkodzonych plakatów w liczbie nie przekraczającej 10% ogólnej ich liczby. Powyżej 10% uszkodzonych plakatów, które zostaną wymienione na życzenie Zleceniodawcy pobrana będzie kwota od 10 zł. za 1 szt. wymienionego plakatu zależnie od formatu.

7. Wymiana uszkodzonych plakatów następuje w ciągu 48 godzin od momentu zauważenia lub zgłoszenia.

8. Thorn&Emm nie odpowiada za jakość wyklejonych plakatów, których gramatura w przypadku: - papieru offsetowego jest niższa niż 80 g/m2 oraz wyższa od 120 g/m2 - papieru kredowego jest niższa niż 115 g/m2 oraz wyższa od 150 g/m2.

9. Thorn&Emm nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatu dostarczonego przez Zleceniodawcę, jeśli powstały na skutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farb lub innych wad w druku.

10. Plakaty pozostawione przez Zleceniodawcę, o ile nie zostaną odebrane w ciągu trzech dni po zakończeniu ekspozycji, przechodzą na własność Thorn&Emm.

11. Thorn&Emm nie ponosi odpowiedzialności za treść wyklejonych plakatów. Za treść i formę plakatu ponosi odpowiedzialność wyłącznie Zleceniodawca.

12. Thorn&Emm ma prawo odmowy wykonania usługi w przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia dobra osób trzecich w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.

13. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyznaczenia lokalizacji zastępczej dla plakatów w przypadku wykupienia całej powierzchni słupa na wyłączność przez innego klienta . Klient ma prawo w takiej sytuacji zrezygnować z ekspozycji, bez ponoszenia opłaty /określonej w par. 7 niniejszej umowy/ za dalszą ekspozycję, w lokalizacji, z której Klient zrezygnował.

14. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem jak za siedmiodniową ekspozycję oraz odszkodowanie za zniszczenie w wysokości 50 zł/plakat lub do wysokości roszczenia.

15. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy przez którąkolwiek ze stron, strona odstępująca zobowiązuje się do zapłaty drugiej stronie odstępnego naliczonego od ceny netto określonej w Umowie w następującej wysokości:

a) 15% jeżeli odstąpienie nastąpi po podpisaniu zawartej umowy, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia kampanii,

b) 100% w przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia kampanii.

16. Thorn&Emm zobowiązuje się do nieodpłatnego umieszczenia plakatów na stronie internetowej www.slupy-rzeszow.pl po ich dostarczeniu w formie elektronicznej. Czas zamieszczenia plakatów będzie taki sam jak czas ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.

17. Reklamacje dotyczące ekspozycji można składać tylko w trakcie jej trwania, po tym terminie nie będą one rozpatrywane.

18. Realizacja kampanii odbywać się będzie na zasadach określonych w ofercie reklamowej. Zleceniodawca zapoznał się z teścia oferty i akceptuje zawarte w niej reguły dotyczące kampanii przeprowadzanych na słupach i tablicach ogłoszeniowych.